Pronounce "English" phrases as describe below.

a -
aa-
…Û
aan-
…Û×
i -
ˆ
Eg. K-
î
Eg. Kaa-
îÛ

No. Kutchi/ Eng Gujarati/ Eng No. Kutchi/ Eng Gujarati/ Eng
51 …éïõÛÈÛ¶Û/Ekaavan   76 ™Ûé©ÛéÁ/Chhoter  
52 ¼ÛÛÈÛ¶Û/Baavan   77 ÜÍÛ©ýÛÛé©ÛéÁ/Sityoter Ü×ÍÛ«ÛÛé©ÛéÁ/Sittoter
53 ªÛ鸸۶Û/Treppan   78 ˆ¥ýÛÛé©ÛéÁ/IThyoter …¥Õ¥Ûé©ÛéÁ/ATThoter
54 ˜ÛÛ鸸۶Û/Choppan   79 …Ûé•Û¨ýÛÛ…é×ÍÛà/OgNyaa-Aesi  
55 ¸ÛטÛÛÈÛ¶Û/Panchaavan   80 …éÍÛà-ÐéÍÛà/Aesi-Hesi …é×ÍÛà/Aesi
56 ™ö¸¸Û¶Û/Chhappan   81 …éîýÛÛÍÛà/Aekyaasi  
57 ÍÛ«ÛÛÈÛ¶Û/Sattavan   82 ¼ýÛÛÍÛà/Byaasi  
58 …¥Õø¥øÛÈÛ¶Û/ATThaavan   83 ªýÛÛÍÛà/Tryaasi  
59 …Ûé•Û¨ÛÍÛ¥Õø¥ø/OgaNsaTTh …Ûé•Û¨ÛÍÛÛÐüà¥ø/OgaNsaahiTh 84 ˜ÛÛéýÛÛÙÍÛà/Choryaasi  
60 ÍÛ¥/SaTh ÍÛÛÐà¥/SaahiTh 85 ¸ÛטýÛÛÍÛà/Panchyaasi  
61 …éïõÍÛ¥ø/EksaTh   86 ™ýÛÛÍÛà/Chhyaasi  
62 ¼ÛÛÍÛ¥ø/BaasaTh   87 ÍÛ©ýÛÛÍÛà/Satyaasi
63 ªÛéÍÛ¥ø/TresaTh   88 …¥ýÛÛÍÛà/AThyaasi    
64 ˜ÛÛéÍÛ¥ø/ChosaTh   89 ¶ÛéÈýÛÛÍÛà/Nevyaasi  
65 ¸ÛÛÍÛ¥ø/PaasaTh   90 ¶ÛéÈÛä×/Nevu  
66 ™öÛÍÛ¥ø/ChhasaTh   91 …éîÛ¨Ûä×/AekaaNu  
67 ÍÛ¦øÍÛ¥ø/SaDsaTh   92 ¼ÛÛ¨Ûä×/BaaNu  
68 …ÇÍÛ¥ø/ADsaTh   93 ªÛÛ¨Ûä×/TraaNu  
69 …Ûé•Û¨ÛÝÍÛ©ÛéÁõ/OgaNsinter …Ûé•Û¨ÛÛéÜÍÛ«ÛéÁõ 94 ˜ÛÛéÁÛ¨Ûä×/ChoraaNu  
70 ÜÍÛשÛéÁ/Sinter ÜÍÛ«ÛéÁ 95 ¸ÛטÛÛ¨Ûä×/PanchaaNu  
71 …éîÛé©ÛéÁ/Ekoter   96 ™·Ûä×/Chhannu  
72 ¼ÛÛé«ÛéÁ/Botter ¼ÛÛíé©ÛéÁ/Bauter 97 ÍÛ«ÛÛ¨Ûä×/SattaNu  
73 ©ÛÛé«ÛéÁ/Tautter ©ÛÛíé©ÛéÁ/Tauter 98 …¥Õ¥Û¨Ûä×/ATThaNu  
74 ˜Ûä¾¾ÛÛé©ÛéÁ/Chummoter   99 ¶ÛÈÈÛÛ¨Ûä×/NavvaaNu  
75 ¸ÛטÛÛé©ÛéÁ/Panchoter ܸÛטÛÛé©ÛéÁ/Pinchoter 100 ÍÛÛé ÍÛÛé

 

Note: Blank box indicates same pronounciation, as in "Kutchi".

Back
Main


Best viewed in 800 x 600 pxs
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.
Site originated by www.panjokutch.com