Pronounce "English" phrases as describe below.

a -
aa-
…Û
aan-
…Û×
i -
ˆ
Eg. K-
î
Eg. Kaa-
îÛ

No. Kutchi/ Eng Gujarati/ Eng No. Kutchi/ Eng. Gujarati/ Eng.
01 Ðî¦Ûé/ HakDo …éî/Ek 26 ™öÈÈÛà/Chhavvi ™öÈÈÛàÍÛ/Chhavvis
02 ¼Û/B ¼Ûé/Be 27 ÍÛ«ýÛÛÈÛà/Satyaavi ÍÛ©ýÛÛÈÛàÍÛ/Satyaavis
03 ªÛé/Tre ªÛ¨Û/TraN 28 …¥øÀÛÈÛà/AThyaavi …¥øýÛÛÈÛàÍÛ/AThyaavis
04 ˜ÛÛÁ/Chaar ˜ÛÛÁ/Chaar 29 …Ûé•Û¨ÛªÛà/OgaNtri …Ûé•Û¨ÛªÛàÍÛ/OgaNtris
05 ¸Û×›/Panj ¸ÛÛטÛ/Paanch 30 ªÛà/Tri ªÛàÍÛ/Tris
06 ™/Chh ™/Chh 31 …éïõªÛà/Ektri …éïõªÛàÍÛ/Ekatris
07 ÍÛ©Û/Sat ÍÛÛ©Û/Saat 32 ¼ÛªÛà/Batri ¼ÛªÛàÍÛ/Batris
08 …¥/ATh …Û¥/AaTh 33 ©ÛéªÛà/Tetri ©ÛéªÛàÍÛ/Tetris
09 ¶ÛÛé/No ¶ÛÈÛ/Nav 34 ˜ÛÛéªÛà/Chotri ˜ÛÛéªÛàÍÛ/Chotris
10 ¦Ûé/Do þÍÛ/Das 35 ¸ÛÛªÛà/Paatri ¸ÛÛªÛàÍÛ/Paatris
11 …Ü•ÛýÛÛÁõÛé/Agiyaaro …Ü•ÛýÛÛÁõ/Agiyaar 36 ™öªÛà/Chhatri ™öªÛàÍÛ/Chhatris
12 ¼ÛÛÁõÛé/Baaro ¼ÛÛÁõ/Baar 37 ÍÛÛÇתÛà/SaaLantri ÍÛÛ¦øªÛàÍÛ/SaaDtris
13 ©ÛéÁõÛé/Tero ©ÛéÁõ/Ter 38 …ÛÇתÛà/AaLantri …Û¦øªÛàÍÛ/AaDtris
14 ˜ÛÛñ¦øÛé/ChoDo ˜ÛÛíéþù/Chaud 39 …Ûé•Û¨Û˜ÛÛÅÛà/OgaNchaali …Ûé•Û¨Û˜ÛÛÇàÍÛ/OgaNchaalis
15 ¸Û×þùÁõÛé/Pandaro ¸Û×þùÁõ/Pandar 40 ˜ÛÛÅÛà/Chaali ˜ÛÛÅÛàÍÛ/Chhalis
16 ÍÛÛéÇÛé/SoLo ÍÛÛéÇ/Sol 41 …éïõ©ÛÛÅÛà/Ektaali …éïõ©ÛÛÇàÍÛ/EktaaLis
17 ÍÛ©ÛÁõÛé/Sataro ÍÛ«ÛÁõ/Sattar 42 ¼Ûé«ÛÛÅÛà/Bettali ¼Ûé«ÛÛÇàÍÛ/BettaLis
18 …éÅÛ¦øÛé/Eldo …§øÛÁõ/ADhaar 43 ©Ûé«ÛÛÅÛà/Tettali ©Ûé©ÛÛÇàÍÛ/TettaLis
19 …Ûé·Ûˆ/Onnai …Ûé•Û¨ÛàÍÛ/OgaNis 44 ˜Ûä¾¾ÛÛÅÛà/Chummali ˜Ûä¾¾ÛÛÇàÍÛ/ChummaLis
20 ÈÛà/Vi ÈÛàÍÛ/Vis 45 ¸ÛäÍ©ÛÛÅÛà/Pustaali ܸÛÍ©ÛÛÇàÍÛ/PistaaLis
21 …éïõÈÛà/Ekvi …éïõÈÛàÍÛ/Ekvis 46 ™öé«ÛÛÅÛà/Chhettali ™öé«ÛÛÇàÍÛ/ChhettaLis
22 ¼ÛÛÈÛà/Baavi ¼ÛÛÈÛàÍÛ/Baavis 47 ÍÛä¦ø©ÛÛÅÛà/SuDtaali ÍÛä¦ø©ÛÛÇàÍÛ/SuDtaaLis
23 ªÛéÈÛà/Trevi ªÛéÈÛàÍÛ/Trevis 48 Š¦ø©ÛÛÅÛà/UDtaali …¦ø©ÛÛÇàÍÛ/ADtaaLis
24 ˜ÛÛéÈÛà/Chovi ˜ÛÛéÈÛàÍÛ/Chovis 49 …Ûé•Û¨Û¸Û×›÷Û/OgaNpanjaa …Ûé•Û¨Û¸Û˜ÛÛÍÛ/OgaNpachaas
25 ¸Ûל÷/Panji ¸Û˜˜ÛàÍÛ/Pachchis 50 ¸Û×›Û/Panjaa ¸Û˜ÛÛÍÛ/Pachaas

 

Note: Blank box indicates same pronounciation, as in "Kutchi".

Next


Best viewed in 800 x 600 pxs
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.
Site originated by www.panjokutch.com